Tidlig SFO – før skole

Haastrup Friskole tilbyder tidlig SFO - før skole, for de kommende skolebørn. Der er løbende indskrivning og et informationsmøde i februar måned. Det forgår på skolen fra d. 1. april og frem til sommerferien.

På den måde lærer børnene skolen, rutinerne, lærerne og de andre elever at kende, inde de starter i o. klasse efter sommerferien. Her kan læse alt om, hvordan vi arbejder med overgang fra børnehave til tidlig SFO og skole.

Overgangen fra børnehave til SFO

Vi har et tæt samarbejde med skolen, og børnehavebørnene kommer dagligt på skolen til morgen-gå-tur, morgensang, bevægelse i salen, håndværk og design i kælderen eller forskellige arrangementer i løbet af deres børnehavetid. Flere af de voksne på skolen har også timer i børnehaven.

Fra januar laver vi én gang om ugen skolerelaterede aktiviteter med kommende skolebørn, og op til 1. april, hvor de starter i Før-SFO, markerer vi skiftet med fest og overnatning.

Om tidlige SFO – før skole

1. Fælles pædagogisk grundlag

Det fælles pædagogiske grundlag tager udspring i vores overordnede værdier om NATUR, MUSIK og BEVÆGELSE. Børnehaven har adgang til skolens lokaler og bruger bl.a skolens gymnastiksal hver mandag og deltager i ½ times fredagssang med hele skolen. Derudover er der samarbejde med grp. 1, som er skolens yngste gruppe (0-1 kl) og deltagelse i forskellige arrangementer.

Børnehavebørnene bliver på den måde trygge ved at færdes på skolen og kender både voksne og elever. Vi lægger vægt på at børnene lærer at opfatte sig som en del af et fællesskab, samtidig med, at de udvikler forskellige personlige kompetencer, både gennem leg , undervisning og genkendelig struktur.

2. Didaktisk pædagogik i børnehaven

I børnehaven arbejder vi med de kommunale læseplanstemaer, sammenholdt med vores overordnede værdier. De kommunale læreplanstemaer er:

  • Barnets alsidige , personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Natur og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier.
  • Digital læring er også en del af Haastrup Børnehave og Vuggestue, hvor børnene arbejder med iPads, hvor det giver mening.

3. Forberedelse i børnehaven

I børnehaven arbejder vi med børnenes personlige og sociale udvikling. Det handler bl.a om at gøre børnene så selvhjulpne og selvstændige som muligt, at gøre sig umage og øve sig i noget, der er svært, lytte og bevare koncentrationen.

Vi arbejder også med barnets ressourcer, så de bliver opmærksomme på , hvad de er gode til. De lærer også at tage imod kollektive beskeder og være flere om at lege sammen. Når aktiviteterne skal være mere målrettede, leger vi skole med mere fast struktur, obligatoriske ting, men stadig med udgangspunkt i legen.

4. Besøg på skolen for børn og forældre

Vi bestræber os på at både børnene og forældrene får kendskab til skolen allerede inden overgangen. Kendskabet er naturligt for de børn og forældre, der allerede er i vores børnehave og vuggestue, da de i forvejen bruger skolen, men også børn og forældre fra andre institutioner inviteres til samarbejde, infomøder mm.

5. Gode sociale relationer

De gode sociale relationer fremmer vi ved, at dele af personalet er gengangere i børnehave/sfo og ved at børnehave og skole arbejde sammen om fx cirkusforestilling, musik, bevægelse osv.

6. Videndeling om børnene

Det er almindelig praksis, at der deles viden om barnet både mellem fagpersoner og mellem fagpersoner og forældre. Der vil altid være en form for overlevering fra dagtilbud til skolen, så hvis der er udfordringer, er vi bedst muligt forberedte.

7. Opbygning af velfungerende skoleklasser

En velfungerende klasse med et godt socialt liv er en forudsætning for en god skolestart og et godt skoleliv. Derfor lægger vi meget vægt på at styrke det sociale rum i klassen og på skolen. Der vil naturligt være nogle sociale aspekter og relationer, der også er med i overleveringen fra børnehaven til skolen. Her er samarbejdet med nye forældre også af stor betydning.

8. Information om skolen til forældrene

En god overgang til skolen handler også om, at børnenes forældre er klædt på til det nye, der skal ske i barnets liv. Skolen inviterer til informationsmøder, evt. samtaler og rundvisning og i det hele taget en forventningsafstemning, der går begge veje.

9. Brug af artefakter

For at give børnene en oplevelse af genkendelighed og sammenhæng, kan børnene medbringe genstande fra børnehaven med over i skolen, eller gennem samarbejdet med skolen producere nogle ting, der vil være til stede, når de møder i tidlig SFO.

10. Gentagelse af aktiviteter

Samarbejde mellem skole og børnehave fortsætter i tidlig SFO, så gymnastik, fredagssang og andre aktiviteter, vil være genkendelige.

11. Kontakt med børnehave efter skolestart

Det er vigtigt at børnene holder en vis kontakt til børnehaven også selvom de er begyndt i tidlig SFO. Derfor vil der være besøg i børnehaven og børnehaven vil også besøge skolen. Børn fra andre institutioner vil naturligvis også deltage her og vi besøger eller inviterer også gerne andre dagtilbud.

Læs mere om SFO

All rights © Haastrup Friskole   |   Website © INILAB   |   Design @ Birch Grafisk